fbpx

Ostatnie wpisy

SEMPER PARATUS LEGAL HOUSE LLP
email: [email protected] 
mobile: +48 530 585 555 & landline: +44 20 3514 5772

Rejestracja spółki LTD - Twoja Firma w Anglii > pis  > Skarga pauliańska przerywająca bieg terminu przedawnienia?

Skarga pauliańska przerywająca bieg terminu przedawnienia?

Skarga pauliańska przerywająca bieg terminu przedawnienia? Nowa zabawka fiskusa ? Już niedługo znowu w Polsce…

Skarga pauliańska (actio Pauliana) – cytując wikipedię, to rodzaj powództwa, którego treścią jest żądanie uznania danej czynności prawnej za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela, którego sytuacja pogorszyła się wskutek tej czynności. Instytucja ta wywodzi się z prawa rzymskiego. Jej rozwój był związany z przesuwaniem odpowiedzialności dłużnika z osobistej na majątkową.

Skarga pauliańska to instytucja prawa cywilnego wywodząca się jeszcze z prawa rzymskiego, która służyła uznaniu danej czynności prawnej za bezskuteczną. Składana była w formie powództwa przez wierzyciela, którego sytuacja majątkowa pogorszyła się wskutek tej czynności. Przysługuje ona osobom fizycznym, osobowym spółkom (np. spółka jawna, spółka komandytowa) oraz Skarbowi Państwa. Same urzędy skarbowe czy urzędy celne również mogą wnosić skargę pauliańską wobec dłużników podatkowych, ale nie wpływała ona na pięcioletni bieg terminu przedawnienia. Oznacza to, że osoby, które uchyliły się od oprowadzenia zobowiązania podatkowego za rok 2013, pod koniec tego roku będą bezpieczne, o ile w życie nie wejdzie nowy przepis. Zdaniem sympatyków PiS, chociaż projekt jeszcze zostanie poddany konsultacjom i poprawkom Ministerstwa Finansów, to możemy być niemal pewni, że wszelkie czynności związane z podatkiem – od tłumaczenia dokumentów przez rejestrację spółki cywilnej, aż po umowy darowizn – mogą podlegać skardze pauliańskiej. Nowy przepis ma na celu ukrócenie szeroko rozumianego ukrywania pieniędzy przed Skarbem Państwa, co w dalszej konsekwencji sprawia, że wszelkie umowy cywilnoprawne mogą zostać zaskarżone. Wskutek takiej skargi przeciąganie sprawy przed sądem nie pomoże, bowiem termin przedawnienia zostanie zawieszony lub przerwany. Jest to kolejny krok w kierunku uszczelnienia systemu podatkowego, który zapowiadał w obietnicach przedwyborczych rząd Prawa i Sprawiedliwości :) Mogłoby się przynajmniej niektórym tak wydawać …

Skarga pauliańska zezwala bowiem na  ingerencję w ważnie zawartą umowę prawną, pomiędzy osobą trzecią a dłużnikiem. Podważa więc pewność obrotu gospodarczego i pewność zawieranych umów. Składając taką skargę, wierzyciel (w tym wypadku fiskus) musi wykazać iż:

a) dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela i wskutek czego (art. 527 § 2 Kc) stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu niż przed dokonaniem czynności;

b) osoba trzecia o tym wiedziała lub mogła się dowiedzieć przy zachowaniu należytej staranności.

Wyobraźmy sobie taką sytuację; Pan Zenon kupił od Pana Janusza niemieckie auto. Wiadomo, jeździła nim babka do kościoła i to tylko w niedzielę – Paaanie, tanio, okazja; kupił więc bona fide. Ale Pan Janusz ma długi, zabrakło mu na ZUS czy VAT czy cośtam… fiskus kontroluje Pana Janusza, robi zajęcie. Pan Roman, najlepszy specjalista od niemieckich samochodów w całym Urzędzie Skarbowym – orzeka – podejrzany Janusz sprzedał za tanio. W tym wpadku, fiskus na mocy skargi pauliańskiej unieważnia umowę kupna-sprzedaży auta. Zenon gdyby się postarał to mógłby się przecież dowiedzieć iż Janusz ma długi!

* * * Przedsiębiorca jest bardzo blisko z fiskusem * * *

Zgodnie z wykładnią, przerzucanie ciężaru dowodu na nabywcę uzasadnione jest wtedy, gdy nabywcą jest osoba pozostająca w tak bliskim stosunku do pierwotnego dłużnika, że słusznie przypuszczać można, iż o jego stosunkach majątkowych dokładnie była poinformowana. Ciężar udowodnienia przesłanki co do zasady, zgodnie z regułą dowodową wyrażoną w art. 6 Kodeksu cywilnego — obciąża wierzyciela, który jest uprawniony do zaskarżenia czynności prawnej dłużnika – a więc w tym wypadku to fiskus będzie musiał udawadniać swoją bliskość…

Ponadto jest to kolejny instrument prawny stworzony po to, by fiskus mógl przeciągać w nieskończoność prowadzone postępowania. W ostatnim artykule opisaliśmy historię przedsiębiorcy, wyciągniętego 31 z szpitala, z odziału SOR przez policję celem złożenia wyjaśnień w Urzędzie Skarbowym, w sprawie której pięcioetni bieg przedawnienia upływał 1 strycznia.  Takie sytuacje nie stanowią niestety wyjątku. Kończąc temat  warto wspomnieć iż 18 kwietnia 2018 Rzecznik Praw Obywatelskich we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego odnośnie naruszenia art. 2 Konstytucji RP podniósł, że:

w prawie podatkowym obowiązuje zasada ograniczonego stosowania analogii, zgodnie z którą wykluczone jest posłużenie się wnioskowaniem per analogiam, jeżeli skutkiem miałoby być nałożenie na podatnika obowiązku podatkowego, ale także zawężenie reguł gwarancyjnych, czy też osłabienie ochrony praw i wolności obywateli. Ww. ograniczenia wynikają, jego zdaniem, odpowiednio z zasady wyłączności ustawy w kształtowaniu obowiązku podatkowego oraz z zasady poprawnej legislacji, a także z zasady zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa.

No Comments

Leave a Comment