Restrukturyzacja zadłużenia

Duże zadłużenie nie musi prowadzić do ogłoszenia upadłości!

Wobec niekorzystnych zmian związanych z Nowym Ładem przesiębiorcy posiadający zadłużenie poszukują rozwiązań, które mogłbyby ochonić ich majątek, w szczególności dużym zagrożeniem może okazać się skarga pauliańska a także zarzut działania na niekorzyść wierzyciela(art. 300 KK).

Doskonałą metodą restrukturyzacji zadłużenia i ochorny majątku osobistego a także spółki jest założenie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce. 

To rozwiązanie zapewnia o wiele większe bezpieczeństwo majątku niż w przypadku spółek Z O.O., jawnej, komandytowej oraz jednoosobowej działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej:

 • pełna utrata praw do swojego majątku, który zostaje przeznaczony na uregulowanie zadłużenia np. domu, mieszkania,
 • zajęcie osiąganego wynagrodzenia po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej przez syndyka na poczet spłaty niezaspokojonej części długu z majątku dłużnika na rzecz wierzycieli,
 • niemożność zaciągnięcia nowych zobowiązań, pożyczek oraz kredytów bez zgody sądu,
 • upublicznienie danych i informacji o osobie wobec której ogłoszono upadłość konsumencką,
 • w przypadku wspólnoty majątkowej również na pokrycie wszelkich zobowiązań przeznaczony zostaje majątek współmałżonka, który obligatoryjnie wchodzi do masy upadłościowej
 • upadłość konsumencka nie obejmuje np. współkredytobiorców, poręczycieli,

W toku upadłości konsumenckiej można prowadzić działalność gospodarczą, iż prawo upadłościowe nie wyklucza prowadzenia przez upadłego konsumenta działalności gospodarczej. Warto jednak zwrócić uwagę na istotne praktyczne problemy, z którymi musi zmierzyć się syndyk, jeśli konsument po ogłoszeniu upadłości zdecyduje się rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Jeśli upadły konsument zdecyduje się rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej po ogłoszeniu upadłości, musi niezwłocznie o tym fakcie poinformować syndyka. Jeśli tego nie uczyni, naraża się nie tylko na umorzenie postępowania upadłościowego (niewykonanie obowiązków z przepisu art. 57 p.u. związane z wydaniem syndykowi całego majątku), lecz przede wszystkim bardziej dotkliwą odpowiedzialność karną. W związku z tym to nie rozpoczęcie działalności, lecz niepoinformowanie syndyka o tym facie, może skutkować umorzeniem upadłości i brakiem możliwości oddłużenia. Skoro przedsiębiorstwo stanowi składnik masy upadłości konsumenta, to zgodnie z przepisem art. 175 p.u. zarząd nad tym przedsiębiorstwem przechodzi w ręce syndyka. Więc dalej Szanowny Przedsiębiorco zarabiasz tylko na podstawową egzystencję spłacając rękoma syndyka rzetelnie swoich wierzycieli. Co jest niekwestionowalnym, że powinieneś to uczynić, ale można to zrobić za pomocą bardziej przyjaznych finansowo metod.

Upadłość konsumencka jest jednym z wielu sposobów na uwolnienie się od długów
Korzystają z niej osoby niewypłacalne, które nie są w stanie spłacać zaciągniętych pożyczek oraz kredytów. Instytucja ta jest tym coraz bardziej powszechna w czasach pandemii, kiedy znacznemu pogorszeniu uległa sytuacja finansowa Polaków.
Warto jednak zadać sobie pytanie, czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest na pewno słusznym rozwiązaniem?
Na wstępie należy podkreślić, iż ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest równoznaczne z umorzeniem długów.
W przeciwnym razie byłoby to sprzeczne z celem upadłości konsumenckiej. Chociaż pierwszoplanowym celem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie osoby fizycznej, to jednak przy zachowaniu słusznych praw wierzycieli – postępowanie w tym przedmiocie należy prowadzić tak, aby nie pozbawiało ono dłużnika w przyszłości motywacji do zwiększonej staranności.
Sama bowiem możliwość kolejnego umorzenia zobowiązań przy odwołaniu się do zasad słuszności i humanitaryzmu może stanowić zachętę do przeciwnej postawy dłużnika. Zasadą jest zatem, że umorzenie zobowiązań upadłego powinno zostać poprzedzone próbą spłacenia przynajmniej części zadłużenia. Dopiero w przypadku stwierdzenia, że osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli, sąd powinien umorzyć jego zobowiązania bez ustalenia planu spłaty. (Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2021 r., (I CSKP 100/21), LEX nr 3220045).
Nie wszystkie zobowiązania podlegają umorzeniu i upadłości. Nie podlegają takie jak:

Należności alimentacyjne, renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, wierzytelności z tytułu orzeczonych przez sąd kar grzywny, należności z tytułu obowiązku naprawienia szkody, wierzytelności z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, nawiązki, należności z tytułu świadczenia pieniężnego orzeczone przez sąd jako środek karny, należności z tytułu świadczenia pieniężnego orzeczone przez sąd, jako środek związany z poddaniem sprawcy próbie, roszczenia o naprawienie szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu, wierzytelności, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

Może zatem okazać się, że w wyniku ogłoszenia upadłości konsumenckiej, pomimo przeznaczenia całego majątku na spłatę wierzycieli, nie pozbędziemy się wszystkich naszych długów.

Aktywna restrukturyzacja Firmy to:
 • zachowanie kontroli nad majątkiem Firmy
 • zachowanie płynności finansowej
 • spłata zobowiązań na Twoich warunkach.

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce – czy to w formie jednoosobowej działalności, czy w formie spółki – grozi majątkowi prywatnemu i firmowemu zajęciem w trybie administracyjnym.

 • zabezpieczenie należności publicznoprawnych może nastąpić jeszcze przed określeniem czy Twoja Firma nie zapłaciła należnego podatku!
 • nakazy zapłaty zapadają w trybie elektronicznym i pomyłka na poczcie (błędne doręczenie), aby komornik zapukał do drzwi!

Nasza propozycja polega na zabezpieczeniu się przed nieuprawnionymi działaniami ze strony osób trzecich (urzędników, rzekomych wierzycieli) – bez ryzyka naruszenie prawa.

Nasze rozwiązania chronią przed:
 • skargą pauliańską,
 • zarzutem działania na niekorzyść wierzyciela (art. 300 Kodeksu Karnego)

Nasze rozwiązania są szczególnie zalecane wszystkim, którzy prowadzą spór podatkowy (postępowania kontrolne), chcą minimalizować ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce czy obawiają się próby przejęcia Firmy.

Możesz postąpić inaczej! Rozwiązanie jest gotowe na wyciągnięcie ręki.

Przedsiębiorco jeśli chcesz:
 • prowadzić legalny i opodatkowany na poziomie 9% podatku dochodowego biznes bez wszelkich zajęć,
 • prowadzić biznes bez opłat na ZUS,
 • spłacać z uzyskanego dochodu wierzycieli,
 • mieć pełną ochronę swojego majątku przed skutkami skargi pauliańskiej,
 • mieć pełną ochronę przed zapisami wynikającymi z art. 300 Kodeksu Karnego o uszczupleniu majątku,
 • nabywać ruchomości i nieruchomości bez ryzyka zajęcia, czy objęcia masą upadłościową,
 • mieć pełną kontrolę w zarządzaniu nad swoją firmą bez nadzoru syndyka

Kancelaria Semper Paratus Legal House LLP proponuje Państwu funkcjonowanie poprzez oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce, bądź spółkę jawną, które są korzystną alternatywą dla postępowania o upadłości konsumenckiej .
Poznaj korzyści prowadzenia polskiego oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, bądź spółki jawnej z zagranicznymi udziałowcami w zastępstwie prowadzenia procesu upadłości konsumenckiej, która zdecydowanie ograniczy Twoją swobodę biznesową i zarobkową.

Ci klienci nam zaufali!