fbpx

Ostatnie wpisy

SEMPER PARATUS LEGAL HOUSE LLP
email: [email protected] 
mobile: +48 530 585 555 & landline: +44 20 3514 5772

Rejestracja spółki LTD - Twoja Firma w Anglii > pis  > Prokuratorzy i sędziowie będą przejmować prywatne firmy

Prokuratorzy i sędziowie będą przejmować prywatne firmy

ulga na start zus

W naszym kolejnym wpisie chcemy podjąć bardzo ważny temat związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Komitet Stały Rady Ministrów pod koniec zeszłego roku zająłem się projektem: „Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw” .

Według wykładni Ministerstwa Sprawiedliwości zaostrzenie istniejących przepisów jest konieczne, w kontekście tego, że aktualnie przeprowadza się około 14-31 spraw rocznie, a konsekwencje prawne oraz nakładane kary są znikome. Co dowodzi nieskuteczności obowiązujących rozwiązań prawnych.

Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości zakłada wprowadzenie dodatkowych możliwości karania firm w przypadku zaistnienia przestępstwa. Prokurator zostanie wyposażony w obszerne kompetencje, będzie on w stanie zawiesić czasowo działalność firmy, a sąd nakazać nawet likwidację firmy wraz z przejęciem jej majątku przez Skarb Państwa!

Ponadto prokurator będzie zobligowany do wszczęcia postępowania w każdym przypadku, w którym zaistnieje „uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego oraz istnienie interesu społecznego przemawiającego za jego wszczęciem”. Według Sądu Najwyższego, który opiniował projekt – takie podejście prawne pozwoli na zupełną dowolność w działaniach prokuratora.

Kolejne uprawnienia dostanie prokurator już w trakcie postępowania. Będzie miał on możliwość ustanowienia w firmie zarządu przymusowego, orzec zakaz przekształcania czy łączenia przedsiębiorstwa oraz może on zakazać ubiegania się o środki publiczne czy wstrzymać wypłaty dotacji i subwencji.

Może również zakazać zawierania umów określonego rodzaju, prowadzenia określonego typu działalności a także obciążania lub zbywania majątku bez zgody sądu. Warte podkreślenia jest również to, że wymienione decyzje będzie mógł również podjąć sąd w trakcie postępowania.

Ministerstwo wnioskuje, aby firmę można było postawić przed sądem zanim zostanie skazany jej szeregowy pracownik (aktualnie obowiązuje taki wymóg). Również będzie to możliwe w przypadku, kiedy nie ustali się winnej osoby.

Środki zapobiegawcze wobec firmy, będzie można wprowadzić gdy „wystąpiło duże prawdopodobieństwo popełnienia czynu przez podmiot zbiorowy” lub gdy jej działanie będzie mogło spowodować „popełnienie kolejnego czynu zabronionego, wyrządzić szkodę Skarbowi Państwa lub innej osobie”. Według Sądu Najwyższego „oznaczać to może arbitralność w działaniach organów władzy publicznej, zwłaszcza prokuratury”.

Na końcu omówimy konsekwencje finansowe, bo one również podlegają zmianom oczywiście w kierunku ich zaostrzenia. Aktualnie sądy mogą nałożyć kary w wysokości od 1 tys. zł do 5 mln zł, ale nie więcej niż 3 proc. przychodu. To ograniczenie ma zostać zlikwidowane a proponowane kary mają wynosić od 30 tys. zł do aż 30 mln zł!

Co więcej sąd będzie w stanie nałożyć przepadek mienia lub korzyści majątkowych, zakaz prowadzenia określonej działalności, zakaz korzystania z pomocy organizacji międzynarodowych (np. w przypadki fundacji). Może również nakazać stałe albo czasowe zamknięcie oddziału, a nawet likwidację firmy!

To ostatnie będzie możliwe w przypadku, gdy popełniony czyn będzie zagrożony karą pozbawienia wolności nie niższą niż 5 lat. W tym konkretnym przypadku majątek firmy przepada na rzecz Skarbu Państwa, o ile ten nie będzie podlegał zwrotowi wobec osób pokrzywdzonych. Aby uniknąć wyroku sądowego firma będzie sama musiała udowodnić, że sprawowała odpowiedni nadzór.

No Comments

Leave a Comment