fbpx

Ostatnie wpisy

SEMPER PARATUS LEGAL HOUSE LLP
email: [email protected] 
mobile: +48 530 585 555 & landline: +44 20 3514 5772

Prasa

Artykuły i opinie naszych korespodentów oraz materiały różne

Anonimowość w spółce LTD

W spółce z o.o. nie ma możliwości zarządu powierniczego czyli zastosowania funkcji np. nominowanego dyrektora natomiast w spółce LTD istnieje takie rozwiązanie. Jego zalety to: zachowanie pełnej anonimowości w LTD, ochrona beneficjenta rzeczywistego, minimalizacja ryzyka podatkowego rezydencji podatkowej dla zarządu, ochrona przed konkurencją, ochrona przed potencjalnymi wierzycielami. Jeżeli w dobie upubliczniania i wycieku danych chcesz zachować anonimowość skontaktuj się z Kancelaria Semper Paratus Legal House LLP....

Continue reading

Spółka z o.o. a majątek wspólników – co musisz wiedzieć

Często mówi się o zaletach spółki z o.o. podkreślając „ochronę majątku prywatnego udziałowców”; Kancelaria Semper Paratus Legal House LLP jednak podkreśla, że w przypadku pełnienia funkcji członka zarządu mamy do czynienia z wyjątkiem. Jeżeli przedsiębiorca nie złoży w terminie i w sposób określony przepisami, wniosku o upadłość spółki, będzie jako członek zarządu odpowiadać za długi spółki całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność subsydiarna wynikająca wprost z art. 299§1 Kodeksu spółek handlowych określa jednoznacznie odpowiedzialność każdego z członków zarządu spółki, z osobna własnym majątkiem. Tyczy się to również osoby prokurenta. Komornik może dokonać pełnego zajęcia mienia i środków trwałych spółki z o.o. Istnieje również...

Continue reading

Spółka z o.o. a składki ZUS? Dlaczego to nie jest dobre powiązanie.

W ostatnim czasie wielu przedsiębiorców namawianych jest na zakładanie Spółek zo.o. Pojawiają się również reklamy proponujące rozwiązanie tytułowane „Firma bez ZUS”. Kancelaria Semper Paratus Legal House LLP pragnie Państwa przestrzec przed ww. rozwiązaniem. W ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest wymieniony katalog osób, które są zobowiązane do odprowadzania składek ZUS. Właściciele jednoosobowych firm, którym kończą się tzw. okresy preferencyjnych składek zastanawiają się nad zamknięciem swoich firm lub znalezieniem rozwiązania umożliwiającego im opłacanie jak najmniejszych składek na ubezpieczenia społeczne. Tutaj narzucane jest zakładanie spółek z o.o., podkreślając jako zaletę to, że...

Continue reading

Coronavirus Job Retention Scheme dla LTD

W związku z otrzymaniem pierwszych wpłat na konta naszych klientów z pakietu pomocowego Covid-19, Kancelaria Semper Paratus Legal House LLP pragnie potwierdzić iż, w ramach programu ochrony miejsc pracy Coronavirus Job Retention Scheme, każda spółka LTD (pracodawca), która spełni trzy warunki będzie mógła ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników jak i dyrektorów! 3 wymagania, które należy spełnić to: 1. Rejestracja do PAYE (rejestracja firmy dokonana nie później niż 28 lutego 2020 roku), 2. Aktywne konto PAYE online, 3. Brytyjski numer rachunku bankowego. Program został uruchomiony 20 kwietnia.Ma na celu dofinansowanie wynagrodzeń pracownikow oraz dyrektorów spółek LTD którzy nie mają możliwości w pełni wykonywania swoich...

Continue reading

Plan Balcerowicza nadal budzi emocje

Po ponad ćwierć wieku od ogłoszenia słynnego już programu przemiany ustrojowej w Polsce, jej autor, Leszek Balcerowicz dalej jest postacią kontrowersyjną. W czerwcu 1989 roku obywatele Rzeczpospolitej wybrali demokratyczne zmiany, które miały otworzyć drogę do liberalizacji niewydolnej socjalistycznej gospodarki. W grudniu tegoż roku nastąpiła realizacja pakietu reform mających na celu zmniejszenie zadłużenia zagranicznego oraz prywatyzacji. Z jednej strony środowisko postsolidarnościowe skupione wokół liberalnego skrzydła traktuje jego postać jako nieomylnego wizjonera, z drugiej zaś konserwatywna część antykomunistycznej opozycji przypisuje mu wszystkie negatywne skutki przyjęcia kapitalistycznych reform. Kto jest bliżej prawdy? Tutaj z pomocą może nam przyjść opublikowany w czerwcu tamtego roku specjalny...

Continue reading

e-pit nie dla przedsiębiorców

Rząd wycofuje się z e-PITu dla przedsiębiorców Ministerstwo nie poszerzy oferty e-PITu. Mimo obietnic Sejm “odkręca” zapis o obowiązku fiskusa za rozliczanie przedsiębiorców za 2020 rok. W 2019 r. rząd dał podatnikom możliwość elektronicznego składania zeznań podatkowych z PIT 37 i PIT 38 poprzez Twój e-PIT. Portal po zebraniu danych wystawiał wstępną deklarację podatkową z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenie itd. oraz dla osób rozliczających przychody kapitałowe (papiery wartościowe, udziały w spółkach). Dzięki systemowi owa wstępna deklaracja była dostępna online, czekając na akceptację zainteresowanego. Usługa cieszyła się dużą popularnością (w ten sposób wypełniono niemal 7 mln zeznań za 2018...

Continue reading

Bariery prawne w rozwoju firm rodzinnych w Polsce

Raport NIKu z 2 stycznia br. na temat "Barier prawnych w rozwoju firm rodzinnych w Polsce" wykazuje naruszenia w pracy Administracji Skarbowej. Przedsiębiorcy nie mają łatwego życia. Biorące w udział w badaniu podmioty za najważniejsze prawne bariery dla polskich firm rodzinnych wskazały złożoność przepisów podatkowych lub brak jednolitych interpretacji (94,9 proc.), częstotliwość zmian prawa (87,9 proc.), przepisy prawa pracy (83,8 proc.). W sferze procedur administracyjnych były to kolejno okres oczekiwania na wydanie interpretacji, w tym podatkowych (75,7 proc.), czas trwania postępowań przed sądami cywilnymi i administracyjnymi (67,7 proc.), procedury ubiegania się o środki pomocowe i ich rozliczenie (67,7 proc.). W dokumencie...

Continue reading

Czy scenariusz stagflacji jest realny

Ekonomiści alarmują, przy obecnych warunkach może dojść do stagflacji. Nad Polską roztacza się widmo gwałtownego wzrostu cen. Stagflacja to nienaturalna sytuacja w gospodarce gdy wraz z rosnącą inflacją nie nadąża niski wzrost gospodarczy, dając w efekcie galopujące podwyżki cen. Jest to zjawisko dobrze udokumentowane na świecie. Szablonowym przykładem jest kryzys w Stanach Zjednoczonych w latach 70-tych, gdzie słabnący wzrost gospodarczy, agresywna polityka fiskalna oraz kryzys naftowy spowodował zapaść w gospodarce, a dynamika inflacji wynosiła aż 12 proc. W Polsce to zjawisko jeszcze nie zarejestrowane po 1989 r., jednak ze względu na gwałtowną podwyżkę cen pod koniec ubiegłego roku coraz więcej ekspertów zaczyna...

Continue reading

Nowe regulacje ws podwójnego opodatkowania

Istotnym problemem funkcjonowania przedsiębiorstw w środowisku unijnym jest zagadnienie podwójnego opodatkowania, które dzięki nowym regulacjom może stać się przeszłością. Występowanie sporów podatkowych jest pokłosiem globalnej polityki uszczelniania systemów podatkowych - żaden rząd nie jest zadowolony z wycieku finansów, które mogłyby zasilić budżet, a cenę braku współpracy międzynarodowej w tej sytuacji ponosi przedsiębiorca. Postępowanie w jednym państwie nie sprawi automatycznie, że urząd drugiego nie będzie upominał się o podatek, a co więcej może nawet zakwestionować wysokość dochodu wyliczony przez organy pierwszego. Jasna staje się potrzeba unormowania tych relacji nie w pojedynczych systemach fiskalnych, ale w środowisku multilateralnym. Przyjęta przez Radę Unii Europejskiej w...

Continue reading

Czy dług alimentacyjny jest dziedziczony ?

W polskich sprawach dziedziczenia spadkobiercy często obawiają się przejęcia długu alimentacyjnego po spadkodawcy. Nic w tym dziwnego, mimo, że ostatnimi laty w Polsce jest dość wyraźna tendencja ograniczania się liczby dłużników alimentacyjnych przy jednoczesnym wzroście ogólnego zadłużenia, a nie są to małe liczby. Szacunki co do wielkości zadłużenia są różne w zależności od podmiotu, który wykonuje badań. Według Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor dziś mamy 304 tys. dłużników alimentacyjnych, a cały ich dług wynosi prawie 11,9 mld zł. Z tych obliczeń wynika, że średni dług alimentacyjny przekracza 39 tys. zł. Jak więc ma się sprawa z dziedziczeniem długu alimentacyjnego? Po pierwsze trzeba...

Continue reading