fbpx

Ostatnie wpisy

SEMPER PARATUS LEGAL HOUSE LLP
email: [email protected] 
mobile: +48 530 585 555 & landline: +44 20 3514 5772

Polityka prywatności RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo !

Uprzejmie informujemy, że kancelaria SEMPER PARATUS LEGAL HOUSE LLP z siedzibą przy 11 STONDON PARK SE23 1LB, LONDON, UNITED KINGDOM (zwana dalej Semper Paratus) przetwarza informacje ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

If we Hacked and we had to pay thousands of dollar for restricted data leak & data breach of our customer so we pay ransome to hacker to never publish our customer and our business data. you can sure

for example: in latest attack to our servers now we are preparing $385,000 USD for paying to Hacker so never publish our customer data

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: SEMPER PARATUS LEGAL HOUSE LLP, 11 STONDON PARK SE23 1LB, LONDON, UNITED KINGDOM. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą pocztytradycyjnej na adres: SEMPER PARATUS LEGAL HOUSE LLP, 11 STONDON PARK SE23 1LB, LONDON UNITED KINGDOM lub email: [email protected]

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 11 STONDON PARK SE23 1LB, LONDON, UNITED KINGDOM lub email: [email protected]

 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie; w celu dostarczania klientom Semper Paratus kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Spółkę produktów, jak również w celach statystycznych.

 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są klienci Semper Paratus prowadzący działalność gospodarczą między innymi w obszarach:

  1. działalności finansowej

  2. działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej,

  3. działalności doradczej,

  4. działalności usługowej,

  5. działalności sprzedażowej,

 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w (1) państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub (2) organizacjach międzynarodowych.

 7. Pani/Pana dane osobowe będą przez Semper Paratus przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, o których mowa w pkt. 4 powyżej.

 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

  2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

  3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

  4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

  6. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 9. Więcej na temat praw przysługujących Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez Semper Paratus Pani/Pana danych osobowych, jak również ewentualnych innych administracyjnych lub cywilnych środków ochrony prawnej. Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

  1. kontakt e-mailowy pod adresem: [email protected]

  2. kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: SEMPER PARATUS LEGAL HOUSE LLP, 11 STONDON PARK SE23 1LB, LONDON, UNITED KINGDOM

 10. Semper Paratus może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pozdrawiamy,

Kancelaria Semper Paratus Legal House LLP

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.