fbpx

Ostatnie wpisy

SEMPER PARATUS LEGAL HOUSE LLP
email: [email protected] 
mobile: +48 530 585 555 & landline: +44 20 3514 5772

Często zadawane pytania

Podręczna baza wiedzy na temat angielskiej księgowości

Spółka Limited (LTD)

Angielska spółka Limited to odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółki Ltd. posiadają osobowość prawną. Finanse firmy kapitałowej są odrębne od finansów właścicieli firmy. Udziałowcy/akcjonarjusze odpowiadają tylko do wysokości wniesionego wkładu – wartości posiadanych akcji. W przypadku spółek Limited nie ma wymogu, co do minimalnej wysokości kapitału założycielskiego. Minimum jeden udział musi być jednak przyznany. Funkcje Dyrektora, Sekretarza i Udziałowca mogą pełnić osoby fizyczne lub inne firmy. Zysk firmy kapitałowej objęty jest podatkiem od osób prawnych (corporation tax). Firma Limited jest wiarygodną i najpopularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii. Angielską spółkę Ltd. możesz założyć i prowadzić nawet jeśli nie jesteś rezydentem/mieszkańcem UK. Do rejestracji wymagana jest tylko jedna osoba (pełniąca jednocześnie funkcje Dyrektora i Udziałowca), funkcja Sekretarza jest opcjonalna i nie jest wymagana w UK. Osoba/osoby wchodzące w skład struktury spółki Limited nie muszą być rezydentami Wielkiej Brytanii, mogą to być obywatele z dowolnych części świata. Dane dyrektorów, sekretarzy i udziałowców są jawne i publicznie dostępne w rejestrze.

Spółka Partnerska (LLP) Limited Liability Partnership

Spółka Limited Liability Partnership to spółka partnerska z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to forma pośrednia między firmą Limited a zwykłą spółką partnerską dwóch (lub więcej) osób samozatrudnionych. Odpowiedzialność Partnerów za zobowiązania spółki LLP jest ograniczona do wysokości wniesionego wkładu. LLP posiada osobowość prawną. Ta forma działalności gospodarczej wykorzystywana jest najczęściej do prowadzenia firm audytorskich lub prawniczych.

Payroll - rozliczenia pracownicze

Według prawa obowiązującego w Wielkiej Brytanii, będąc pracodawcą jesteś zobowiązany do prowadzenia okresowych oraz rocznych rozrachunków z pracownikami za pomocą systemu wypłat, który w Wielkiej Brytanii nosi nazwę Payroll. Zasady przeprowadzania danych rozliczeń są oparte o brytyjski system płacowy PAYE (Pay As You Earn – płatność przy wypłacie).
PAYE jest systemem, który urząd skarbowy w Wielkiej Brytanii, HMRC, stosuje aby ściągnąć podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie bezpośrednio z każdej wypłaty pracownika. Dzięki niemu, pracodawca odciąga należny podatek od wypłaty lub emerytury pracowniczej przed wypłaceniem wypłaty. Warto dodać, że wypłaty zasiłku chorobowego oraz stawek za urlop macierzyński również są w ten sposób rozpatrywane.
Nie musisz jednak rejestrować się w PAYE jeżeli żaden z Twoich pracowników nie zarabia więcej niż 113£ tygodniowo, nie dostaje emerytury lub nie ma innego źródła utrzymania.

Shareholders

Shareholder to udziałowiec Spółki LTD lub LLP. Odpowiadajają oni, podobnie jak w Polskiej Spółce z o.o. za jej zobowiązania, jednak jedynie do wysokości wniesionego do danej spółki LTD kapitału.
Tym samym, ich osobisty majątek jest chroniony przed ewentualnymi roszczeniami wierzycieli danej Spółki LTD. Udziałowcy (Shareholder) otrzymują udziały (Share) w spółce, proporcjonalnie do wniesionego wkładu do kapitału zakładowego (Share Capital). Udziały stanowią prawo własności do majątku i zysków spółki. W przeciwieństwie do spółki akcyjnej (Plc), udziałów spółki LTD nie można oferować do publicznej sprzedaży na rynku papierów wartościowych.
Udziały w spółce mogą sjednak stanowić predmiot transakcji kupna-sprzedaży.

Certyfikat rezydencji podatkowej

Certyfikat rezydencji podatkowej spółki można uzyskać można uzyskać od HMRC za zdefiniowany za miniony okres. Nie można uzyskać certyfikatu na przyszłość. Certyfikat rezydencji może być potrzebny w przypadku, gdy polski urząd skarbowy uzna daną Spółkę LTD za rezydenta podatkowego w Polsce na podstawie art. 4 ust. 3 Konwencji. Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 3 Spółka posiada siedzibę w państwie gdzie została utworzona lub gdzie znajduje się siedziba zarządu.
Jeśli Spółka została zarejestrowana w Wielkiej Brytanii, ale jej dyrektor zarządza nią z Polski, wówczas na postawie art. 4 ust. 3 Konwencji uznaje się, że spółka ma siedzibę w Polsce, gdyż tutaj znajduje się miejsce jej faktycznego zarządu.

Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, z dnia 20 lipca 2006 r.:

  1. W rozumieniu niniejszej Konwencji, określenie „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie „oznacza każdą osobę, która według prawa tego Państwa podlega tam opodatkowaniu, z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu, miejsce utworzenia albo inne kryterium o podobnym charakterze, i obejmuje również to Państwo oraz jakąkolwiek jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny„. Jednakże, określenie to nie obejmuje osoby, która podlega opodatkowaniu w tym Państwie tylko dlatego, że osiąga ona dochód lub zyski majątkowe ze źródeł w nim położonych.
  2. Jeżeli, stosownie do postanowień ustępu 1 niniejszego artykułu, osoba nie będąca osobą fizyczną, ma siedzibę w obu Umawiających się Państwach, to uważa się, że ma ona siedzibę tylko w tym Państwie, w którym znajduje się miejsce jej faktycznego zarządu.

Apostille

Apostille to inaczej legalizacja, czyli uzyskanie pieczęci (inaczej klauzuli) apostille na dokumentach urzędowych w celu posługiwania się nimi w państwach, które są stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. Apostille wydawana jest na wniosek posiadacza dokumentu.

PAYE

PAYE jest to systemem który angielski urząd skarbowy (HMRC) stosuje, aby ściągnąć podatek dochodowy oraz składkę na ubezpieczenia społeczne (czyli NIC: National Insurance Contribution) bezpośrednio z każdej wypłaty pracownika danej Spółki LTD/LLP.

NIN

NIN, czyli National Insurance Number to numer ubezpieczenia społecznego lub numer identyfikacji podatkowej który można porównać do polskiego numeru PESEL lub NIP. Numer ten jest porzebny jeśli spółka będzie zatrudnia dyrektora lub pracowników.

Samozatrudnienie Self Employed

Self-Employment (Sole Trader) to jednoosobowa działalność gospodarcza. Samozatrudnienie jest najprostszą formą prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Wielkiej Brytanii (Anlglii). Do rejestracji samozatrudnienia wymagany jest numer ubezpieczenia społecznego (National Insurance Number). Rejestracji Self Employed należy dokonać w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia działalności. Sole Trader nie posiada osobowości prawnej. Osoba samozatrudniona odpowiada całym swoim majątkiem za działalność firmy. Podjęcie działalności w ramach Self-Employment nie wyklucza możliwości zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę. Osoby samozatrudnione objęte są podatkiem dochodowym od osób fizycznych (personal income tax) oraz są zobowiązane do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne (National Insurance). Osoby Samozatrudnione mogą łączyć się w spółki partnerskie. Rejestracja Samozatrudnienia jest możliwa tylko dla osób będących rezydentami Wielkiej Brytanii (posiadającymi adres personalny w UK oraz numer ubezpieczenia społecznego National Insurance Number).

VAT

W Wielkiej Brytanii obowiązek rejestracji VAT ma każda działalność gospodarcza, której obroty przekraczają GBP 85,000.00 w skali roku podatkowego. Istnieje możliwość dobrowolnej rejestracji VAT dla podmiotów z niższymi obrotami. Nie ma jednak możliwości ubiegania się o numer VAT dla podmiotów nieaktywnych. Standardowa stawka VAT w Wielkiej Brytanii od 01/01/2011 wynosi 20%, stawka zredukowana to 5%.

NIN - National Insurance Number

Numer Ubezpieczenia Społecznego w Wielkiej Brytanii (National Insurance Number, NIN), to indywidualny i unikatowy numer, który otrzymuje każdy podatnik – odpowiednik polskiego NIP-u. Jest nadawany raz na całe życie i wymagany do podjęcia legalnej pracy w Anglii, Szkocji, Walii oraz Irlandii Północnej.

SIC

KODY SIC.  Raz w roku (podczas składania confirmation statement można zmieniać klasyfikacje działalności gospodareczej spółek. Wykaz kodów SIC znajduje się pod tym linkiem: http://resources.companieshouse.gov.uk/sic/

Wiek emerytalny

Sprawdzanie wieku emerytalnego.
Każdy z Państwa może sprawdzic kiedy w UK osiągnie wiek emerytalny.
https://www.gov.uk/state-pension-age/y/age (https://www.gov.uk/state-pension-age/y/age)

Corporate Tax

Opłacanie podatku korporacyjnego w UK
Opłaty podatkowe można wykonywać bezpośrednio z konta spółki jeżeli jest założone w banku angielskim pod następującym linkiem:
https://www.tax.service.gov.uk/pay-online/corporation-tax
W tytule jedynie należy wpisać numer referencyjny do opłaty podatku.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.